Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży jest ważnym elementem w naszym systemie prawnym, który stoi na straży praworządności a także pogłębia zaufanie obywateli do organów samorządu terytorialnego. Kolegium w Łomży jest organem administracji publicznej, powołanym na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 października 1994 roku o samorządowych kolegiach odwoławczych. To organ wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego i Ordynacji Podatkowej oraz w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży rozpatruje sprawy o określenie nieważności decyzji, odwołań od decyzji, zażaleń na postanowienia i żądań wznowienia postępowania. Kolegium z Łomży jest właściwe w sprawach z powiatów: grajewskiego, kolneńskiego, łomżyńskiego, wysokomazowieckiego i zambrowskiego a także dla miasta Łomży. Szczegóły działalności przedstawia strona internetowa.
Nazwa firmy Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Region Podlaskie