Komornik Sądowy Bożena Tarnowska jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy Sądzie Rejonowym. Komornikom powierza się w szczególności następujące zadania: wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń, wykonywanie innych tytułów wykonawczych, wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności, sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora. Ustawa z dnia 29. 08. 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 882).
Nazwa firmy Komornik Sądowy Bożena Tarnowska
Ulica al. Kasztanowa 3A
Kod pocztowy 53-125
Miejscowość Wrocław
Region Dolnośląskie
NIP 8990207134
Telefon 71 733 65 50
E-Mail wroclaw.tarnowska@komornik.pl