Nazwa skrócona: Stowarzyszenie Po MOC. Pełna nazwa: Stowarzyszenie Po MOC dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej (a dawniej: Stowarzyszenie im. Marii Niepokalanej na Rzecz Pomocy Dziewczętom i Kobietom). Stowarzyszenie profesjonalnie przeciwdziała handlowi kobietami oraz gwarantuje kompleksową pomoc dla krzywdzonych kobiet, ofiar przemocy, w tym przemocy seksualnej i przymuszonej prostytucji. Stowarzyszenie prowadzi: a. Streetworking (dyżur na ulicach) w Katowicach – „wejście” w środowisko osób prostytuujących się, nawiązanie kontaktu oraz przedstawienie oferty pomocowej, b. Punkt Konsultacyjny – doraźna pomoc psychologiczna, terapeutyczna, prawna, itp., c. Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy – całodobowe, bezpieczne schronienie dla kobiet i kobiet z dziećmi, które doświadczyły szeroko rozumianej przemocy, w tym przymuszonej prostytucji i handlu ludźmi, d. Działania profilaktyczne i szkoleniowe – Program „Wzrost Kompetencji profesjonalistów w pracy profilaktycznej i naprawczej z młodzieżą zagrożoną współczesnymi formami wykluczenia społecznego: handlem ludźmi lub przymuszoną prostytucją”.
Nazwa firmy Stowarzyszenie Po MOC
Ulica ul. Z. Krasińskiego 21, Katowice
Telefon 32 255 38 69
E-Mail punkt@po-moc.pl